گزارش تصویری
برگزاری مسابقه دارت بانوان در پارک بانوان بافق