برگزاری ورزش باستانی
توسط زورخانه کاران شهرستان
در نوروزگاه آبشار بافق