حضور پر شور مردم بافق در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان