شهردار بافق زنده نگه داشتن نام خلیج همیشه فارس را جزء وظایف هر ایرانی دانست.

سید علی نوروززاده گفت: طبق دستورالعمل و بخشنامه ای که به تمام شهردارهای راههای منتهی به خلیج فارس ارسال شده است می بایست شهرداران این نام را برای بزرگراه های بین شهری خود انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه زنده نگه داشتن نام خلیج فارس باید سرلوحه کار قرار گیرد تصریح کرد: نامگذاری بزرگراه بافق – یزد نیز از این قاعده مستثنی نیست و این کار یک اقدام ملی است.

شهردار بافق با اشاره به توسعه صنعت گردشگری در شهرستان خاطر نشان کرد: با توجه به حضور توریست و گردشگران خارجی در این شهر این نام باید به عنوان یک سمبل مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی بیان کرد: اسامی نام میادین و بزرگراه بافق براساس پیشنهاد و نظرات کمیته های مختلف شهرستان بوده و این طور نیست که در عرض یک ساعت این اسامی انتخاب شده باشد.

نوروززاده به اسامی چون میدان مادر، میدان اباالفضل العباس (ع) ، دیار دارالشجاعه و میدان شیخ محمد تقی بافقی اشاره ای کرد و یادآور شد: این نامها درخور شان و شخصیت مردمان بافق است و ساعتها برای انتخاب آنها وقت صرف شده است.

وی همچنین با بیان اینکه نام سه سردارشهید بافقی بزودی بر روی خیابان های این شهر نامگذاری می شود عنوان کرد: یک خیابان به نام سردار شهید تفکری است .
به پیشنهاد امام جمعه در شورای نامگذاری مصوب شد تا در جلسه بعد با حضور خانواده سرداران شهید نامگذاری سه خیابان دیگر انجام شود.