دعوتنامه خرید ملک واقع در طرح عمرانی
نظر به اینکه قسمتی از یکباب منزل مسکونی تحت پلاک ۲۶۵ بخش ۵۵ یزد در طرح عمرانی بلوار مسجد جامع قرار دارد و حسب پاسخ ثبتی واصله سند مالکیت شش دانگ آن بنام مرحوم ربابه صاحبی بافقی فرزند سیدمهدی به ش ش ۴۱۰۵ می باشد.لذا از وراث آن مرحوم و کلیه اشخاصی که نسبت به ملک مزبور ادعایی اعم از عین و منفعت دارند دعوت میشود ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر این آگهی با همراه داشتن گواهی حصر وراثت و مدارک هویت به واحد ارزیابی جهت معرفی و تعیین کارشناس (برای ارزیابی ملک) و سپس انجام معامله مراجعه نمائید در غیر این صورت و عدم مراجعه ذینفع در مهلت داده شده،امتناع از انجام معامله محسوب لذا در اجرای مقررات با هماهنگی دادگستری محترم بافق هیئت کارشناسان رسمی تعیین و پس از ارزیابی و اعلام نظر کارشناسان بهای اعلامی در صندوق امانات اداره محترم ثبت اسناد و املاک بافق تودیع و سپس سند رسمی بوسیله دادستان محترم بافق انتقال و از متصرف خلع ید به عمل می آید.

روابط عمومی شهرداری بافق