همچنین در پایان با یک شاخه گل از تمام کارکنان شهرداری بافق تقدیر شد.