شهردار بافق گفت: با توجه به مشکلات چند ده سالهاین منطقه در زمان بارندگی، طرح دفع آب سطحی ناشی از بارندگی در محدوده خیابان
شیخ محمدتقی تهیه و عملیات اجرایی آن شروع شده است.
سید علی نوروززاده طول مسیر اجرای پروژه را بالغ بر ششصد متر بیان کرد و افزود: پروژه انتقال آب های ناشی از بارندگی با لوله گذاری به قطر ۵۰۰ میلیمتر و با عمق حفاری ۴ متر در حدفاصل خیابان شیخ محمدتقی تا خیابان مهدیه و با هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در مدت زمان دو ماه انجام میشود. وی اظهار امیدواری کرد با اجرای این پروژه مشکل دفع آبهای سطحی در محدوده خیابان شیخ محمدتقی به صورت پایدار حل شود.
وی همچنین از شروع عملیات اجرایی رفع مشکل آبگرفتگی خیابان مسجد جامع و اجرای آن تا دو ماه آینده خبر داد.
شایان ذکر است با توجه به توپوگرافی خیابان های شیخ محمد تقی و مسجدجامع و ساخت و ساز های انجام شده ، امکان دفع آبهای سطحی این دو محور از طریق ثقلی به صورت شیب بندی امکان پذیر نمی باشد.