عملیات اجرایی روکش آسفالت خیابان پشت هنرستان فنی و حرفه ای