گزارش شبکه تابان(نوروزگاه آبشار بافق) نوروز ۹۷

مسابقه ی کلاه بوقی در نوروزگاه آبشار بافق نوروز ۹۷

عروسی ایل قشقایی در نوروزگاه آبشار بافق نوروز ۹۷

شهردار و رئیس شورای شهر بافق در لباس ایل قشقایی

برگزاری جنگ شبانه در نوروزگاه آبشار بافق نوروز ۹۷

مسابقه ی سه گانه با اسب در نوروزگاه آبشار بافق نوروز ۹۷

صیـــــد ماهی در نوروزگاه آبشار بافق نوروز ۹۷