فاز دوم روکش آسفالت این مسیر حد فاصل میدان راه آهن تا میدان امامزاده عبداالله (ع) با مساحت ۶۶۰۰ متر مربع