روایت تلاش

ساماندهی لاین شمالی بلوار شهید بهشتی(زیر سازی و خاک ریزی مسیر)