عملیات روکش آسفالت جایگاه استقبال

عملیات زیرسازی، بتن ریزی، بلوک گذاری و موزائیک فرش پیاده روهای بلوار وحشی بافقی

عملیات بتن ریزی کف کشتارگاه

عملیات بازسازی حوض بازو

عملیات روکش آسفالت جاده گاو شیری

نخاله برداری در سطح شهر

رنگ آمیزی بلوک های سطح شهر

عملیات شستشوی بلوک ها و وسایل بازی