احداث فضای سبز جدید دامنه کوه

ایجاد نرده اطراف دریاچه و رنگ آمیزی آن

حفر کانال بابت وصل کردن آب فضای سبز دریاچه جدید

تعویض خاک چند باغچه دامنه کوه به علت رسی بودن

سم پاشی و هرس کردن درختان