شهرداری و شورای اسلامی شهر بافق برگزار میکند
با حضور شومن مطرح کشوری مجید عزتی و هنرمندان بومی
یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷ سالن شهدای گمنام و دوشنبه ۲۲ بهمن ۹۷ سالن ایثار
ساعت شروع ۱۹