عصر دیروز کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با حضور روانشناسان کشوری دکتر حنیف پور و دکتر یاقوتیان در سالن شهید باهنر بافق برگزار شد.